Thông báo: từ ngày 01/01/2020 địa chỉ tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử của BHXH thành phố Hà Nội
được thay đổi sang tên miền truy cập mới như sau: https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn .
Kính báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dung lao động, cá nhân biết để truy cập

Nhấn https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn để truy cập Cổng thông tin điện tử của BHXH thành phố Hà Nội