BHXH TP. Hà Nội thành lập Bộ phận giám sát- kiểm soát các nghiệp vụ BHXH, BHYT

Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa vừa ký ban hành Quyết định số 3379/QĐ-BHXH thành lập Bộ phận Giám sát - Kiểm soát các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

 

Theo Quyết định này, Bộ phận Giám sát - Kiểm soát các nghiệp vụ BHXH, BHYT có nhiệm vụ phân tích, cảnh báo, phát hiện kịp thời sai sót trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ về BHXH, BHYT, quản lý thu, chi của BHXH Thành phố. Theo dõi, giám sát tình hình sử dụng dự toán khám, chữa bệnh BHYT trên hệ thống thông tin giám định BHYT. Phát hiện chi phí bất thường, thanh toán sai quy định.

 Đồng thời, giám sát hệ thống tiếp nhận hồ sơ điện tử, theo dõi tiến độ, thời gian giải quyết hồ sơ, cảnh báo hồ sơ chậm muộn. Kịp thời báo cáo lãnh đạo BHXH Thành phố những sai sót trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT đúng quy định.

 Giám đốc BHXH Thành phố giao Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thừa lệnh Giám đốc BHXH Thành phố thông báo sai sót trong thực hiện quy trình nghiệp vụ cho thủ trưởng các đơn vị biết để tổ chức triển khai thực hiện ngay, báo cáo Giám đốc BHXH Thành phố kết quả sau khắc phục sai sót.

Ngoài ra, Bộ phận có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên, trình Giám đốc BHXH Thành phố phê duyệt.

Theo cơ cấu tổ chức, Bộ phận Giám sát - Kiểm soát các nghiệp vụ BHXH, BHYT gồm Trưởng bộ phận do Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đảm nhiệm, hai tổ phó do lãnh đạo phòng Giám định BHYT 1, phòng Công nghệ thông tin kiêm nhiệm. Lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ có liên quan là thành viên Bộ phận.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng nghiệp vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đề xuất các giải pháp, biện pháp để kiểm soát, phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện nghiệp vụ theo quy định. Tiếp nhận xử lý ngay thông tin và báo cáo kết quả kịp thời khi nhận được yêu cầu từ Bộ phận Giám sát - Kiểm soát các nghiệp vụ BHXH, BHYT.

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các quận, huyện thị xã thuộc BHXH thành phố Hà Nội và các thành viên thuộc Bộ phận Giám sát- Kiểm soát các nghiệp vụ BHXH, BHYT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

-TV

Số lượt xem: 1054

Thứ hai, ngày 20, tháng 01, năm 2020
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code