PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỢ

 


Trưởng phòng: Nguyễn Dương

Điện thoại: 37.221.467

*****

Phó Trưởng phòng: Trịnh Hà Trung

Điện thoại: 37.236.554

*****

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Ngọc Nghĩa

Điện thoại: 37.236.554

*****

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thu Huyền

Điện thoại: 37.236.554
*****

1. Chức năng: 
Quản lý và tổ chức thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia và công tác quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ BHXH, bHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật và BHXH Việt Nam. 

2. Nhiệm vụ:
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được Giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt.
b) Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý thu, thực hiện công tác bàn giao danh sách đối tượng tham gia mới; tiếp nhận các khoản nợ BHXH, BHYT, BHTN; danh sách các đơn vị chưa tham gia đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc theo quy định.
c) Xây dựng kế hoạch thu  nợ đối với các tổ chức, cá nhân nợ BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được Giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt.
d) Tham mưa Giám đốc BHXH tỉnh khởi kiện vụ án dân sự đối vơi scacs đơn vị nợ BHXH, BHYT để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trogn lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn.
đ) Hướng dẫn BHXH huyện tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan có liên quan tại địa phương để kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân nợ BHXH, BHYT, BHTN.
e) Hướng dẫn, tổng hợp, theo dõi BHXH huyện vefe phát triển đối tượng, quản lý nợ, khởi kiện và tham gia tố tụng đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN
g) Tham gia đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
h) Tham gia các đoàn kiểm tra về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan  giải quyêt scacs đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.
i) Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao..

Số lượt xem: 2351

Thứ ba, ngày 10, tháng 12, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code