PHÒNG TUYÊN TRUYỀN

 

Phòng Tuyên truyền


Trưởng phòng: Đặng Ngọc Liên

Số điện thoại: 37.236.548

                   ****

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Hòa    

Số điện thoại: 32.232404

*****


1. Chức năng: 

Giúp Giám đốc BHXH Thành phố quản lý và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với yêu cầu, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và quy định của BHXH Việt Nam; tổ chức, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi đã được Giám đốc BHXH Thành phố phê duyệt.
b) Xây dựng kinh phí tuyên truyền của BHXH Thành phố dựa trên tổng số kinh phí tuyên truyền được BHXH Việt Nam giao và đề xuất việc sử dụng kinh phí có hiệu quả theo quy định của pháp luật và BHXH Việt Nam.
c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.
d) Khai thác thông tin và sử dụng thông tin truyền thông trong và ngoài Ngành để tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT phù hợp với mục đích và nhiệm vụ tuyên truyền trong từng thời kỳ của Ngành.
e) Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền; kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đối với BHXH quận,huyện, thị xã.

g) Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Việt Nam và BHXH Thành phố.

h) Tham mưu giúp Giám đốc BHXH Thành phố quản lý trang tin điện tử của BHXH Thành phố trên Internet, trực tiếp biên tập thông tin đăng tải trên trang tin điện tử BHXH Thành phố trên Internet theo quy định.

i) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác sưu tầm, bảo quản, lưu giữ các tư liệu, hiện vật truyền thống của Ngành và của BHXH Thành phố.

k) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền.

Số lượt xem: 2280

Thứ hai, ngày 09, tháng 12, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code