PHÒNG QUẢN LÝ THU

 
Trưởng phòng: Chu Ngọc Mai

Điện thoại: 37.226795

*****

Phó Trưởng phòng: Trần Việt Trang

Điện thoại: 37.223968
*****

Phó Trưởng phòng: Ngô Trung Tứ

Điện thoại: 37.221469

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Tùng

Điện thoại: 37.223968

*****


1. Chức năng:

Quản lý và thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật và BHXH Việt Nam

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xây dựng và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm cho BHXH huyện và phòng Quản lý thu trên cơ sở kế hoạch được BHXH Việt Nam giao.

b) Tổ chức thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch được phê duyệt; quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức và cá nhân; quản lý hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT, BHTN theo phạm vi được giao.

c) Quản lý, kiểm tra, đối chiếu danh sách các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; thẩm định và tổng hợp số thu BHXH, BHYT, BHTN.

d) Tổ chức thẩm định hồ sơ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

e) Hướng dẫn sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong việc đăng ký, đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với BHXH huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định.

g) Chủ trì, phối hợp với phòng Khai thác và thu nợ: Thực hiện công tác tiếp nhận danh sách đối  tượng tham gia mới; bàn gaio các khaorn nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

h) Tham giam, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

i) Tham gia đoàn kiểm tra về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định

Số lượt xem: 3159

Thứ ba, ngày 10, tháng 12, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code