VĂN PHÒNG

 

 

 
Phó Chánh Văn phòng: Trịnh Hà Trung
Điện thoại: 37.226.794
*****
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại: 37.236.551
*****
Phó Chánh Văn phòng: Vũ Thanh Hà
Điện thoại: 37.223.850
*****

1. Chức năng:

Văn phòng có chức năng giúp Giám đốc hoạt động công tác văn phòng, quân sự địa phương.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn :
a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của BHXH tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác sau khi phê duyệt; tổng hợp kế hoạch công tác tuần của Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh.
b) Tổng hợp và lập báo cáo định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của BHXH tỉnh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng; tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu và số liệu cần thiết để cung cấp theo yêu cầu của Giám đốc BHXH tỉnh.
c) Tổ chức quản lý và thực hiện công tác văn thư của BHXH tỉnh theo đúng quy định; thực hiện công tác bí  mật, lưu trữ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
d) Thực hiện việc kiểm tra văn bản do BHXH tỉnh ban hành theo quy định; quản ý và sử dụng con dấu đúng quy định.
đ) Theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan BHXH tỉnh, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản và các phương tiện hoạt động của cơ quan; thực hiện coogn tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy.
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai và theo dõi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong toàn hệ thống BHXH tỉnh. 
g) Xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, in ấn tài liệu phục vụ hoạt động của cơ quan; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
h) Tổ chức thực hiện công việc về hành chính, lễ tân, khánh tiết của cơ quan BHXH tỉnh; dảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của cơ quan BHXH tỉnh.
i) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chế độ đối với công chức, viên chức  thuộc BHXH tỉnh quản lý theo quy định của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh; phối hợp với Công đoàn cùng cấp và các đơn vị có liên quan chăm lo đời sống của công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH tỉnh.
k) Tiếp nhận, kiểm tra tài liệu, hồ sơ nghiệp vụ đến hạn nộp lưu trữ của các phòng nghiệp vụ BHXH huyện; thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu theo quy định.
l) Phân loại, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác quản lý, thống kê, khai thác, tra cứu, sao lục.
m) Lựa chọn hồ sơ, tài liệu thuộc danh mục nộp lưu vào lưu trữ và tiêu hủy tài liệu hêt sgias trị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
n) Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp và duy tu, bảo dưỡng kho tàng; mua sắm các thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho cồng tác lưu trữ.
o) Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chsinh sách về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Số lượt xem: 2370

Thứ ba, ngày 10, tháng 12, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code