Từ 20/8/2019: Tăng giá nhiều dịch vụ y tế

Bộ Y tế vừa đồng thời ban hành Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các bệnh viện, bao gồm giá khám, chữa bệnh có BHYT và ngoài phạm vi BHYT.

PHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246anVzdGlmeSI+VGhlbyBj4bqjIGhhaSBUaCZvY2lyYztuZyB0xrAgbiZhZ3JhdmU7eSwgdOG7qyBuZyZhZ3JhdmU7eSAyMC84LzIwMTksIGdpJmFhY3V0ZTsga2gmYWFjdXRlO20gYuG7h25oIEJIWVQgdMSDbmcgbmjhurkgdOG6oWkgdOG6pXQgY+G6oyBjJmFhY3V0ZTtjIHR1eeG6v24mbmJzcDti4buHbmggdmnhu4duLiBD4bulIHRo4buDOjwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmp1c3RpZnkiPi0gQuG7h25oIHZp4buHbiBo4bqhbmcgxJHhurdjIGJp4buHdCwgaOG6oW5nIEk6IDM4LjcwMCDEkeG7k25nICh0xINuZyAxLjcwMCDEkeG7k25nKTwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmp1c3RpZnkiPi0gQuG7h25oIHZp4buHbiBo4bqhbmcgSUk6IDM0LjUwMCDEkeG7k25nICh0xINuZyAxLjUwMCDEkeG7k25nKTwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmp1c3RpZnkiPi0gQuG7h25oIHZp4buHbiBo4bqhbmcgSUlJOiAzMC41MDAgxJHhu5NuZyAoIHTEg25nIDEuNTAwIMSR4buTbmcpPC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246anVzdGlmeSI+LSBC4buHbmggdmnhu4duIGjhuqFuZyBJViwgdHLhuqFtIHkgdOG6vyB4JmF0aWxkZTs6IDI3LjUwMCDEkeG7k25nICh0xINuZyAxLjUwMCDEkeG7k25nKTwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmp1c3RpZnkiPsSQ4buTbmcgdGjhu51pLCBt4buZdCBz4buRIGThu4tjaCB24bulIGtoJmFhY3V0ZTtjIG5nbyZhZ3JhdmU7aSBwaOG6oW0gdmkgY2hpIHRy4bqjIGPhu6dhIEJIWVQgY8WpbmcgxJHGsOG7o2MgxJFp4buBdSBjaOG7iW5oIHTEg25nLCBuaMawOjwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmp1c3RpZnkiPi0gR2kmYWFjdXRlOyBk4buLY2ggduG7pSBraCZhYWN1dGU7bSBj4bqlcCBnaeG6pXkgY2jhu6luZyB0aMawxqFuZywgZ2kmYWFjdXRlO20gxJHhu4tuaCB5IGtob2E7IEtoJmFhY3V0ZTttIHPhu6ljIGto4buPZSB0byZhZ3JhdmU7biBkaeG7h24gbGFvIMSR4buZbmcsIGwmYWFjdXRlO2kgeGU7IEtoJmFhY3V0ZTttIHPhu6ljIGto4buPZSDEkeG7i25oIGvhu7MgKGtoJm9jaXJjO25nIGvhu4MgeCZlYWN1dGU7dCBuZ2hp4buHbSwgWC1xdWFuZykgbCZhZ3JhdmU7IDE2MC4wMDAgxJHhu5NuZyAodMSDbmcgMTUuMDAwIMSR4buTbmcpLjwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmp1c3RpZnkiPi0gR2kmYWFjdXRlOyBraCZhYWN1dGU7bSBz4bupYyBraOG7j2UgdG8mYWdyYXZlO24gZGnhu4duIGNobyBuZ8aw4budaSDEkWkgeHXhuqV0IGto4bqpdSBsYW8gxJHhu5luZyBsJmFncmF2ZTs6IDQ1MC4wMDAgxJHhu5NuZyAodMSDbmcgMzAuMDAwIMSR4buTbmcpLjwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmp1c3RpZnkiPk5nbyZhZ3JhdmU7aSByYSwgaGFpIFRoJm9jaXJjO25nIHTGsCBjJm9ncmF2ZTtuIHF1eSDEkeG7i25oIHTEg25nIGdpJmFhY3V0ZTsgZOG7i2NoIHbhu6UgbmcmYWdyYXZlO3kgZ2nGsOG7nW5nIGLhu4duaCB2JmFncmF2ZTsgZ2kmYWFjdXRlOyBt4buZdCBz4buRIGThu4tjaCB24bulIGvhu7kgdGh14bqtdCwgeCZlYWN1dGU7dCBuZ2hp4buHbSBraCZhYWN1dGU7YyZoZWxsaXA7IFRoZW8gxJEmb2FjdXRlOywgdOG6oWkgYuG7h25oIHZp4buHbiBo4bqhbmcgxJHhurdjIGJp4buHdCwgZ2kmYWFjdXRlOyBnacaw4budbmcgYuG7h25oIGwmYWdyYXZlOyA3ODIuMDAwIMSR4buTbmcvbmcmYWdyYXZlO3kgKHTEg25nIDI5LjAwMCDEkeG7k25nKTsgxJDhu5FpIHbhu5tpIGLhu4duaCB2aeG7h24gaOG6oW5nIEksIG3hu6ljIGdpJmFhY3V0ZTsgZOG7i2NoIHbhu6UgbmcmYWdyYXZlO3kgZ2nGsOG7nW5nIGLhu4duaCB04buRaSDEkWEgbCZhZ3JhdmU7IDcwNS4wMDAgxJHhu5NuZy9uZyZhZ3JhdmU7eSwgYuG7h25oIHZp4buHbiBo4bqhbmcgSUkgbCZhZ3JhdmU7IDYwMi4wMDAgxJHhu5NuZy9uZyZhZ3JhdmU7eSZoZWxsaXA7PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246anVzdGlmeSI+VGgmb2NpcmM7bmcgdMawIDEzLzIwMTkvVFQtQllUIHYmYWdyYXZlOyBUaCZvY2lyYztuZyB0xrAgMTQvMjAxOS9UVC1CWVQgxJHGsOG7o2MgQuG7mSBZIHThur8gYmFuIGgmYWdyYXZlO25oIG5nJmFncmF2ZTt5IDA1LzcvMjAxOSwgYyZvYWN1dGU7IGhp4buHdSBs4buxYyB04burIG5nJmFncmF2ZTt5IDIwLzgvMjAxOS4gTmfGsOG7nWkgYuG7h25oIHYmYWdyYXZlO28gdmnhu4duIMSRaeG7gXUgdHLhu4sgdOG7qyB0csaw4bubYyBuZyZhZ3JhdmU7eSAyMC84LzIwMTkgduG6q24gdGnhur9wIHThu6VjICZhYWN1dGU7cCBk4bulbmcgbeG7qWMgZ2kmYWFjdXRlOyBk4buLY2ggduG7pSBjxaksIGdpJmFhY3V0ZTsgbeG7m2kgJmFhY3V0ZTtwIGThu6VuZyB24bubaSBuZ8aw4budaSBi4buHbmggdiZhZ3JhdmU7byB2aeG7h24gdOG7qyBuZyZhZ3JhdmU7eSAyMC84LzIwMTkuLy48L3A+Cg==

-Theo Cổng TTĐT BHXH Việt Nam

Số lượt xem: 381

Thứ bảy, ngày 24, tháng 08, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code