Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
7653

FE_View_Detail

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa BHXH TP. Hà Nội và Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội
08/08/2016 | 16:37

Trong những năm qua, BHXH Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội luôn có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động trên địa bàn Thủ đô. 

Hội nghị đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT do hai ngành phối hợp tổ chức

Hội nghị đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT do hai ngành phối hợp tổ chức

 

Từ năm 2012, BHXH Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố đã ký Quy chế số 03/QCPH-LĐLĐ-BHXH phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn. Đặc biệt, trong nghiên cứu, đề xuất kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn khác, hai ngành đã phối hợp chặt chẽ trong việc tập hợp các ý kiến, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị gửi BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng và sửa đổi, bổ sung các Luật Việc làm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Luật BHXH năm 2014. Công tác thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT luôn được chú trọng. Hai ngành đã phối hợp tổ chức tuyên truyền tới cán bộ công đoàn, các đơn vị sử dụng lao động, công nhân, viên chức, lao động thông qua các buổi tư vấn, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, người lao động về chính sách pháp luật BHXH, BHYT. Từ năm 2015 đến nay, đã tổ chức 10 Hội nghị tuyên truyền chế độ, chính sách pháp luật BHXH, BHYT, Luật Công đoàn cho hàng nghìn người lao động làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Hai ngành đã cấp phát hàng chục nghìn tờ rơi “Những điều cần biết về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT” cho công nhân lao động, cán bộ công đoàn cấp cơ sở. Nhìn chung, các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT của người lao động, người sử dụng lao động, nâng cao kỹ năng và ý thức bảo vệ NLĐ cho đội ngũ cán bộ công đoàn và công tác BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, Liên đoàn LĐTP đã chỉ đạo Báo Lao động Thủ đô, LĐLĐ huyện và các công đoàn cơ sở tại cơ quan, đơn vị trong thành phố chủ động, phối hợp tham gia tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT tới cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động và công nhân, viên chức lao động để người lao động hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT.


Lãnh đạo Liên đoàn LĐTP,  lãnh đạo BHXH Thành phố và đại diện Sở LĐTB& XH tại Hội nghị đối thoại CS với NLĐ


            BHXH Thành phố và Liên đoàn Lao động TP thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động. Chỉ đạo BHXH huyện phối hợp với LĐLĐ huyện trong việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức và thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Phân công cán bộ, chuyên viên chuyên trách để theo dõi, chỉ đạo, giải quyết các công việc liên quan đến BHXH, BHYT. Hướng dẫn việc báo cáo công khai kết quả thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tới người lao động tại Hội nghị CBCCVC, lao động đầu năm của mỗi đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, BHXH Thành phố và Liên đoàn LĐ Thành phố cùng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố để tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn theo các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam.

Trong công tác kiểm tra, thanh tra về BHXH, BHYT: Liên đoàn LĐTP, BHXH Thành phố và Liên đoàn Lao động, BHXH các quận, huyện, thị xã đã phối hợp với Sở Lao động TB và Xã hội tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, Luật BHXH tại các doanh nghiệp. Từ năm 2011 đến nay, đã phối hợp thực hiện thanh kiểm tra tại 619 đơn vị, đề nghị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 48 đơn vị với số tiền 715.150.000 đồng. Phối hợp với Tổ thu nợ Liên ngành thành phố thực hiện thanh tra thu hồi nợ tại 346 đơn vị, với tổng số tiền nợ 486 tỷ đồng, sau thanh tra đã thu hồi được 122 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2016, hai ngành đã phối hợp với Sở LĐTB&XH thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật BHYT và Luật Việc làm tại 25 đơn vị, yêu cầu thu hồi số tiền chi sai chế độ tại 01 đơn vị.

BHXH Thành phố thường xuyên thông báo kịp thời, trao đổi thông tin định kỳ với Liên đoàn LĐ Thành phố về tình hình tham gia BHXH, BHYT, số người tham gia, tình hình nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để cùng trao đổi đưa ra các giải pháp kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Trong công tác phối hợp giữa 2 ngành thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế nhất định như: Công tác thông tin tuyên truyền chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, số buổi tổ chức Hội nghị tuyên truyền còn ít, số lao động được tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHYT chưa nhiều. Số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT (1.037đơn vị/48.000 đơn vị) chưa kể số đơn vị chưa tham gia.

 Để nâng cao hơn nữa công tác phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Thủ đô nhằm đạt mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” đã đề ra, BHXH Thành phố và LĐLĐ Thành phố trong thời gian tới sẽ xây dựng và ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020, qua đó tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa 2 ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Trên cơ sở đó, hai ngành chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch phối hợp hàng năm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm khắc phục tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Đa dạng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với đối tượng người lao động và đoàn viên công đoàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Tăng cường tổ chức các Hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động, đoàn viên công đoàn; in ấn, phát hành tờ rơi, tờ gấp, tài liệu bỏ túi... tới người lao động.

Thực hiện Luật BHXH năm 2014, theo đó chức năng khởi kiện đơn vị nợ BHXH, BHYT thuộc Liên đoàn Lao động, thời gian tới BHXH Thành phố và Liên đoàn Lao động TP sẽ phối hợp khởi kiện ra tòa đối với các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT do cơ quan BHXH đề nghị để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động trên địa bàn Thủ đô./.

- Thu Vân

in Quay trở lại