Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
1733

FE_View_Detail

Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH Việt Nam
01/08/2018 | 13:33

 

Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH Việt Nam

 

 

Quy tắc quy định các chuẩn mực xử sự của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội.
Về chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, Quy tắc nêu rõ các yêu cầu về thực hiện thời gian làm việc, trang phục, tác phong, chuẩn mực xử sự trong cơ quan, đơn vị; chuẩn mực xử sự trong quan hệ, giao dịch với cơ quan tổ chức và người dân; chuẩn mực xử sự với cá nhân, đồng nghiệp; hành vi, xử sự trong hội họp, sinh hoạt tập thẻ; bảo vệ bí mật và kỷ luật phát ngôn; sử dụng tài sản công…

Trong quan hệ xã hội, quy tắc nêu rõ các yêu cầu xử sự trong các hoạt động xã hội, tại nơi cư trú, nơi công cộng… 
Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy tắc ứng xử đến công chức, viên chức thuộc đơn vị, thể chế hóa các quy định trong quy tắc ứng xử khi xây dựng nội quy, quy chế làm việc, quy định về theo dõi, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức tại đơn vị, kiểm tra, theo dõi và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc việc triển khai thực hiện Quy tắc này tại đơn vị. 
Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng Thông tin điện tử Ngành và trang Web BHXH các tỉnh, thành phố tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy tắc này tới công chức, viên chức toàn Ngành và để người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT biết và cùng giám sát.
Công chức, viên chức toàn Ngành thực hiện nghiêm các quy định của Quy tắc ứng xử và cùng giám sát việc thực hiện.

Có thể tải Quyết định số 889/QĐ-BHXH tại đây./.

Theo Tạp chí BHXH

in Quay trở lại