Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
4617

FE_View_Detail

Cộng đồng DN và các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao kết quả CCHC của BHXH Việt Nam
17/08/2018 | 08:34

 Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ vừa có Thông báo kết luận kiểm tra công tác CCHC tại BHXH Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

 Theo đó, ngày 17/7/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, do ông Lê Vĩnh Tân- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại BHXH Việt Nam. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ TT-TT và các đơn vị thuộc các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, KH-CN, TT-TT và Văn phòng Chính phủ.
Điểm sáng triển khai thực hiện Nghị quyết số 19

Sau khi nghe BHXH Việt Nam báo cáo về tình hình kết quả CCHC trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ CCHC thời gian tới và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân kết luận:
BHXH Việt Nam đã ban hành kế hoạch CCHC; kế hoạch kiểm soát TTHC; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP kịp thời, đầy đủ, theo hướng dẫn của Chính phủ. Đáng chú ý, việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC đã được cộng đồng DN và các tổ chức chuyên ngành trong nước và ngoài nước đánh giá cao, trở thành điểm sáng trong triển khai thực hiện các Nghị quyết số 19 của Chính phủ.
BHXH Việt Nam cũng đã nghiêm túc thực hiện Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 08/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.
Đồng thời, đã chú trọng xây dựng và ban hành các quy định về công tác cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực toàn Ngành. Hàng năm, ban hành kế hoạch về kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, với trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của Ngành trong công tác tổ chức cán bộ, công tác CCHC, công tác phòng chống tham nhũng. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán tài chính công đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. BHXH Việt Nam đã phân bổ dự toán cho các đơn vị đảm bảo phù hợp, đúng với quy định của Nhà nước.
Việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành cũng như trong giao dịch, giải quyết TTHC với tổ chức, cá nhân được BHXH Việt Nam tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện, được người dân, tổ chức đánh giá cao. Đã ban hành và đưa vào tổ chức thực hiện quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2017; Hệ thống thông tin giám định BHYT đã kết nối với gần 100% cơ sở KCB BHYT từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc, để thực hiện quản lý KCB, giám định và thanh toán BHYT.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, song TTHC của ngành BHXH vẫn còn rườm rà, phức tạp; BHXH một số địa phương vẫn còn gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân và tổ chức khi làm TTHC. Công tác chi trả chế độ BHXH và quản lý người hưởng qua hệ thống Bưu điện còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số điểm chi trả chưa đảm bảo điều kiện; chưa niêm yết mẫu biểu, danh sách theo quy định; cán bộ chi trả chưa kiểm tra chặt chẽ giấy tờ tuỳ thân có ảnh, giấy lĩnh thay. Hạ tầng CNTT chưa thực sự đồng bộ, một số cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực BHXH, BHYT chưa tập trung, chưa liên thông trong phạm vi toàn quốc; phần mềm quản lý nghiệp vụ còn phải tiếp tục hoàn thiện, nên ảnh hưởng đến hiệu quả giao dịch điện tử, nhất là lĩnh vực giám định BHYT. Hệ thống trụ sở làm việc của một số đơn vị trong ngành BHXH đã xuống cấp, trang thiết bị CNTT phục vụ nhu cầu làm việc của CCVC còn thiếu và chưa đồng bộ.
Tiếp tục triển khai đồng bộ CCHC
Thay mặt Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị BHXH Việt Nam cần tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt và toàn diện các nội dung CCHC theo quy định tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020.
Trong đó, lưu ý một số vấn đề trọng tâm sau: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC thời gian qua. Gắn trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu trong triển khai từng nhiệm vụ CCHC của Ngành. Nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ triển khai có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn các chỉ số, chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam được nêu tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách, đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi quản lý của Ngành. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống "Một cửa điện tử tập trung" tại BHXH các tỉnh, thành phố.
Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH việt Nam. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương khoá XII. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; thực hiện tốt việc xây dựng cơ cấu CCVC theo vị trí việc làm và kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ CCVC. Triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế tài chính theo quy định. Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2006-2020. Đẩy mạnh việc triển khai, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý nghiệp vụ của Ngành, đặc biệt là việc khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý, công tác chỉ đạo, điều hành; chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị liên quan và BHXH các tỉnh, thành phố; kết nối các đơn vị ngoài Ngành trên trục liên thông, theo kiến trúc Chính phủ điện tử. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và DN.
Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về kết quả công việc, mức độ hoàn thành công việc và CCHC của BHXH Việt Nam và toàn Ngành. Khảo sát sự hài lòng của người tham gia vào hệ thống BHXH. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối với các chủ trương, chính sách cải cách trong lĩnh vực BHXH. Tăng cường kiểm tra thực hiện CCHC, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch công tác của Ngành, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, DN, NLĐ và nhân dân.
Đồng thời, với một số kiến nghị của BHXH Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã có công văn gửi các đơn vị; đồng thời Bội Nội vụ đã tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, trong đó có BHXH Việt Nam gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo để nghiên cứu, sớm có văn bản trả lời.

-Theo Báo BHXH

in Quay trở lại