Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
2276

FE_View_Detail

Đo lường sự hài lòng của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020
17/08/2018 | 09:17

 

05 yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về dịch vụ hành chính công (tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước, thủ tục hành chính, công chức giải quyết công việc, kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị); 22 tiêu chí áp dụng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong trường hợp giao dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả... là nội dung chính của Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”.

 

 

Để thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”, ngày 01/08/2018, Bộ Nội vụ ra Kế hoạch số 3595/KH-BNV về Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 với mục tiêu chung là đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là đo lường sự hài lòng) nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức. Đây là căn cứ để công bố kết quả triển khai đo lường sự hài lòng năm 2017; xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018; nghiên cứu, hoàn thiện nội dung, tiêu chí đo lường sự hài lòng, đề xuất cơ chế giám sát đối với hoạt động đo lường sự hài lòng theo Thông báo số 187/TB-VPCP.
Tại Kế hoạch số 3595/KH-BNV, các nội dung công việc để đưa Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020” được xác định như sau: Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017; nghiên cứu, hoàn thiện nội dung, tiêu chí đo lường sự hài lòng, đề xuất cơ chế giám sát đối với hoạt động đo lường sự hài lòng theo Thông báo số 187/TB-VPCP; thông tin, tuyên truyền về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 và việc triển khai đo lường sự hài lòng năm 2018 (lồng ghép trong các chương trình thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; tổ chức một số đoàn công tác làm việc với các địa phương về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 (lồng ghép trong chương trình kiểm tra cải cách hành chính); sơ kết chương trình phối hợp năm 2017, ký chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2020; triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2018; kiểm tra, giám sát điều tra xã hội học, phúc tra kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học; tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra xã hội học, xây dựng Báo cáo Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018; công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018.
Trong tổ chức thực hiện, riêng về các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Nội vụ yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc triển khai đo lường sự hài lòng năm 2018 theo Kế hoạch số 3595/KH-BNV, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ đó nâng cao trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ triển khai đo lường sự hài lòng để đảm bảo kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính phản ánh sát thực hiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của ngành, lĩnh vực.
Tiêu chí đo lường sự hài lòng
Theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017, các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm 05 yếu tố cơ bản với 22 tiêu chí, áp dụng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong trường hợp giao dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính/Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, cụ thể:

1. Tiếp cận dịch vụ hành chính công của Cơ quan hành chính nhà nước

- Nơi ngồi chờ tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đủ chỗ ngồi.

- Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ.

- Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

- Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dễ sử dụng.
2. Thủ tục hành chính

- Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ.

- Thủ tục hành chính được niêm yết công khai chính xác.

- Thành phần hồ sơ mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định.

- Phí/lệ phí mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định.

- Thời hạn giải quyết (tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đến ngày nhận kết quả) là đúng quy định.

3. Công chức trực tiếp giải quyết công việc

- Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự.

- Công chức chú ý lắng nghe ý kiến của người dân/đại diện tổ chức.

- Công chức trả lời, giải đáp đầy đủ các ý kiến của người dân/đại diện tổ chức.

- Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo.

- Công chức hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu.

- Công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc.

4. Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công

- Kết quả đúng quy định.

- Kết quả có thông tin đầy đủ.

- Kết quả có thông tin chính xác.

5. Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị

Yếu tố này được áp dụng đối với các trường hợp người dân, tổ chức đã thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cung ứng dịch vụ hành chính công. Các tiêu chí đo lường hài lòng về yếu tố này gồm:

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị.

- Người dân, tổ chức thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị dễ dàng.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị tích cực.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị kịp thời.


Theo Tạp chí BHXH

in Quay trở lại