Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
7042

FE_View_Detail

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH
12/10/2018 | 08:51

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương về cải cách chính sách BHXH.


 

 

Nhằm tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo các ngành, các cấp, người lao động, người sử dụng lao động; xác định toàn diện các nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể, khả thi, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành để Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 28-NQ/TW,  Chính phủ ban hành Chương trình hành động bao gồm 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHTN, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHTN và pháp luật có liên quan làm cơ sở đề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH.

- Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chinh sách BHXH, BHTN.

- Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực BHXH.

Để thực hiện thành công mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, Chính phủ đề ra những đầu việc cụ thể để các cấp, ngành phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện như: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống lao động, việc làm, BHXH, BH thất nghiệp và pháp luật có liên quan để thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH. Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp các bộ, ngành rà soát hệ thống pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp và pháp luật có liên quan về lao động, tiền lương, việc làm, pháp luật dân sự… trình Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan có thẩm quyền xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp. Thí điểm thực hiện gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt; ban hành chính sách khi đủ điều kiện. Thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc. Nghiên cứu xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; sửa đổi quy định về tiền lương phù hợp, nhằm tạo thuận lợi cho việc xác định căn cứ đóng BHXH của khu vực DN trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động. Sửa đổi, bổ sung Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện. Sửa đổi, bổ sung chính sách BH thất nghiệp, chính sách việc làm.

Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH: Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp đánh giá kết quả 5 năm thi hành Luật BHXH 2014, Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ, Luật ATVSLĐ. Nghiên cứu, đánh giá tác động của các đề xuất chính sách mới làm cơ sở báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật BHXH theo hướng giảm điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí; điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác; tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng BHXH một lần; sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH; điều chỉnh tỉ lệ tích lũy để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế; hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, nhất là đối với các hành vi trốn đóng, nợ đóng, trục lợi BHXH.

Quản lý chặt chẽ việc đầu tư quỹ BHXH, bảo đảm an toàn, bền vững, hiệu quả. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với BHXH Việt Nam và các bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư quỹ BHXH theo hướng đa dạng hóa danh mục; ưu tiên đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, nhất là trái phiếu Chính phủ dài hạn…

Giao BHXH Việt Nam nghiên cứu vấn đề ủy thác thu BHXH; đẩy mạnh CCHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước; Giao Bộ Lao động Thương binh và xã hội xây dựng Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BH thất nghiệp. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực BHXH thông qua đàm phán, ký kết các hiệp định song phương về BHXH; xây dựng kế hoạch phê chuẩn một số Công ước và Khuyến nghị của ILO về BHXH.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28 và Nghị quyết của Chính phủ trong quý III/2018; định kỳ trước 30/11 hằng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết.


PTT

in Quay trở lại