Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
8558

FE_View_Detail

Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, mai táng phí
22/10/2018 | 08:38

Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai tháng phí”.

Ảnh minh họa (Ảnh: TV)

Ảnh minh họa (Ảnh: TV)

Theo đó, Đề án phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi khi triển khai thực hiện trong phạm vi toàn quốc; đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội (BHXH), lao động, thương binh và xã hội (LĐTBXH).
Quán triệt nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức; đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.
Đề án cũng đưa ra mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, cư trú, BHXH, LĐTBXH góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này. Từ đó, giảm được chi phí, hạn chế việc gây phiền hà, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; nâng cao trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước, góp phần xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết các việc của người dân; đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, BHXH, LĐTBXH.
Việc liên thông các thủ tục hành chính được thực hiện đối với các trường hợp cụ thể như sau:
Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú: Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng một địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện.
Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất: Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng một địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện và cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hưởng chế độ tử tuất trên cùng địa bàn cấp tỉnh với cơ quan giải quyết đăng ký khai tử.
Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí: Trong trường hợp cơ quan đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hoặc xác nhận bản khai thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại cùng một địa bàn cấp xã có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử.
Liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất: Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký khai tử và đăng ký thường trú trên cùng địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện và chỉ thực hiện đối với trường hợp người lao động bị chết mà đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc hoặc đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng hoặc tham gia BHXH tự nguyện; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết.
Và được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch, cư trú, BHXH, LĐTBXH; các cơ quan thực hiện việc đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và thực hiện thủ tục chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí; cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và thực hiện thủ tục hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí).
Nguyên tắc, hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết liên thông các thủ tục hành chính được thực hiện theo nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính như sau:
Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ trong quy trình liên thông. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng phiếu (theo mẫu quy định) cụ thể một lần, đầy đủ để công dân bổ sung, hoàn chỉnh.
UBND và Công an cấp xã, UBND và Công an cấp huyện, Sở LĐTBXH, BHXH cấp tỉnh và cấp huyện, Phòng LĐTBXH chịu trách nhiệm trong việc giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.
Cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính (đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí) có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính này.
Bên cạnh đó, UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên thông.
Nếu có nhu cầu, người dân đăng ký với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc công chức tư pháp – hộ tịch (trường hợp đăng ký hộ tịch lưu động) việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, người dân sẽ được nhận kết quả do cơ quan bưu chính chuyển phát đến tận nhà. Người dân có nhu cầu đăng ký dịch vụ nhận kết quả tại nhà có trách nhiệm nộp cước phí cho cơ quan bưu chính. Tùy thuộc tình hình thực tế tại địa phương, cước phí bưu chính có thể do cơ quan giải quyết thủ tục thanh toán với cơ quan bưu chính.
Trường hợp có nhu cầu thì người nộp hồ sơ được quyền yêu cầu và được trực tiếp nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với từng thủ tục hành chính liên thông. Trong trường hợp người dân có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trên, thì khi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã trình bày cụ thể để ghi vào phiếu hẹn và trả kết quả theo quy định.
Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết, cơ quan có trách nhiệm phải có văn bản gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức của cơ quan ghi rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả. Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã thông báo thời hạn trả kết quả và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan làm quá hạn giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Mai Khanh

in Quay trở lại