Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
4024

FE_View_Detail

UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019
09/01/2019 | 10:24
Ngày 07/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về Kiểm tra công vụ năm 2019.

Kiểm tra công vụ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc. Ảnh: Hữu Tiệp

Kiểm tra công vụ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc. Ảnh: Hữu Tiệp

Kế hoạch nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp thành phố đến cơ sở trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”; tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước của đội ngũ này, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu.
Hoạt động kiểm tra cũng nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ.
Theo kế hoạch, đối tượng kiểm tra là các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính được UBND thành phố giao; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành...
Các hoạt động kiểm tra tập trung vào việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19-9-2016 của UBND thành phố về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05-9-2016 của Thủ tướng, Kế hoạch Kiểm tra công vụ năm 2019 của UBND thành phố; các văn bản chỉ đạo của thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Nội dung kiểm tra liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức; việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị; việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, quy tắc ứng xử nơi công cộng; việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao...

Kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra); Kiểm tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.


- TV

in Quay trở lại