Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
6462

FE_View_Detail

Ngành BHXH: Tập trung cao độ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016
01/11/2016 | 14:43
Ngày 28/10, Văn phòng BHXH Việt Nam đã có Thông báo số 4259 thông báo kết luận của Tổng Giám đốc tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 ngành BHXH.

 

Theo đó, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm 2016. Tổng Giám đốc yêu cầu các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành tiếp tục nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; trong đó, tập trung các nội dung sau:
Về công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
Ban Thu khẩn trương hoàn thành dự kiến điều chỉnh kế hoạch thu năm 2016. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong việc phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
Vụ Thanh tra - Kiểm tra hoàn thiện, trình Tổng Giám đốc ban hành quy trình thanh tra, kiểm tra và tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ các địa phương để sớm triển khai, đưa vào thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành nhằm kịp thời phòng ngừa, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.
Vụ Pháp chế tăng cường kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh quyết liệt thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các địa phương thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 3601/QCPH-TLĐ-BHXH ngày 20/9/2016 giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và BHXH Việt Nam về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra Tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
BHXH các tỉnh, TP chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh, TP ban hành kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao tại Quyết định số 1167/QĐ-BHXH ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp, nhất là đối với NLĐ tại các khu vực phi chính thức.
Tập trung theo dõi nắm bắt tình hình nợ đọng, trốn đóng; duy trì có hiệu quả hoạt động của Tổ đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT; kịp thời đôn đốc cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng chuyển tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT các nhóm đối tượng theo quy định.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ vi phạm về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của các đơn vị SDLĐ, hoàn thiện thủ tục khởi kiện và chủ động cung cấp cho Tổ chức Công đoàn để thực hiện khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Về công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
Ban Thu chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành quy trình khai thác, cập nhật, sử dụng dữ liệu Hộ gia đình tham gia BHYT.
BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin hộ gia đình tham gia BHYT; đồng thời, đảm bảo hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu người dân chưa tham gia BHYT và đồng bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT với dữ liệu cấp thẻ BHYT theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.
Về công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT
Ban Thực hiện chính sách BHYT tiếp tục chỉ đạo các địa phương phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về y tế, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tăng cường kiểm soát việc gia tăng chi phí; kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở có chi phí KCB BHYT tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Khẩn trương đánh giá kết quả triển khai thí điểm Phần mềm giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh trong việc đôn đốc các cơ sở KCB BHYT hoàn thiện các danh mục, các yêu cầu liên thông dữ liệu theo quy định để chính thức đưa vào khai thác Hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT vào năm 2017.
Trung tâm Công nghệ thông tin kịp thời tổng hợp, đánh giá và thông báo kết quả liên thông dữ liệu của các cơ sở KCB BHYT cho BHXH các tỉnh để đôn đốc thực hiện.
Ban Dược và Vật tư y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương kịp thời tham gia các bước trong đấu thầu thuốc, kiểm soát chặt chẽ ngay từ bước xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu; từ đó, loại trừ những thuốc có hàm lượng, dạng bào chế không phổ biến dẫn đến giá cao không hợp lý.
BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế yêu cầu các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn hoàn thành gửi danh mục theo quy định, kịp thời cung cấp dữ liệu liên thông về BHXH Việt Nam. Đối với những cơ sở KCB BHYT không kết nối, liên thông dữ liệu với hệ thống thông tin giám định BHYT thì không thanh toán chi phí KCB BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 152/TB-VPCP ngày 24/6/2016 của Văn phòng Chính phủ, đồng thời kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam. Căn cứ kết quả liên thông dữ liệu của cơ sở KCB BHYT với Hệ thống thông tin giám định BHYT do Trung tâm Công nghệ thông tin cung cấp để xem xét việc ký hợp đồng KCB BHYT năm 2017.
Về công tác bàn giao sổ BHXH cho NLĐ
Ban Sổ- Thẻ, xây dựng kế hoạch triển khai rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ. Trung tâm Công nghệ thông tin kịp thời sửa đổi, nâng cấp phần mềm nhập quá trình đóng BHXH, BH Thất nghiệp của NLĐ, đồng thời xây dựng các giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu tập trung và đồng bộ với cơ sở dữ liệu của Ngành./.

- Theo Báo BHXH

in Quay trở lại