Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
4569

FE_View_Detail

Thông báo số 790/BHXH-NVGĐ V/v thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí KCB BHYT theo qui định của Bộ Tài chính
08/04/2013 | 16:37

 Thực hiện Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam và công văn số 808/BHXH-CSYT ngày 04/03/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn định dạng dữ liệu KCB báo cáo theo Thông tư 178/2012/TT-BTC, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đề nghị các phòng nghiệp vụ; BHXH các quận, huyện, thị xã (Sau đây gọi chung là BHXH huyện) và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện các biểu mẫu thanh toán BHYT từ ngày 01/4/2013

 

1. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT

Lập theo mẫu số C79a-HD, thống kê danh sách người bệnh BHYT khám chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán, thay thế cho mẫu số 25a-CT/BHYT.

Lập theo mẫu số C80a-HD, thống kê danh sách người bệnh BHYT khám chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán, thay thế cho mẫu số 26a-CT/BHYT.

Các file dữ liệu theo mẫu số C79a-HD và C80a-HD được định dạng theo đúng qui định theo phụ lục 1 đính kèm.

Cơ sở KCB BHYT thực hiện in danh sách chi tiết theo mẫu 79a-HD, 80a-HD đầy đủ chữ ký và kèm theo dữ liệu các chi phí phát sinh tháng trước chuyển BHXH các huyện, phòng NVGĐ1, phòng NVGĐ2 chậm nhất ngày 5 tháng sau.

2. Đối với Bảo hiểm xã hội huyện

Thực hiện giám định, đối chiếu dữ liệu, các mẫu 79a-HD, 80a-HD của cơ sở khám chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán và thực hiện lập các biểu mẫu theo qui định:

Báo cáo theo mẫu số C79b-HD, thống kê danh sách người bệnh BHYT khám chữa bệnh ngoại được phê duyệt, thay thế cho mẫu số 25b/BHYT.

Báo cáo theo mẫu số C80b-HD, thống kê danh sách người bệnh BHYT khám chữa bệnh nội trú được phê duyệt, thay thế cho mẫu số 26b/BHYT.

Trên cơ sở dữ liệu, báo cáo của BHXH huyện các phòng nghiệp vụ giám định thực hiện báo cáo thống kê chi phí KCB ngoại trú và nội trú theo nhóm đối tượng theo tuyến chuyên môn kỹ thuật( Mẫu 14a/BHYT, 14b/BHYT) từ năm 2013 thêm cột “vật tư y tế thay thế”.

3. Các cơ sở KCB BHYT sử dụng phần mềm HMS, cơ quan BHXH đã thực hiện điều chỉnh bổ sung phần mềm; Các cơ sở KCB BHYT sử dụng phần mềm riêng thực hiện bổ sung, điều chỉnh phần mềm khám chữa bệnh theo đúng biểu mẫu qui định của Bộ Tài Chính.

(Chi tiết các biểu mẫu và hướng dẫn lập theo phụ lục kèm theo).

Đề nghị BHXH huyện chủ động phối hợp với các cơ sở KCB BHYT tổ chức thực hiện đúng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài Chính và BHXH Việt Nam, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo BHXH TP để xem xét, giải quyết./.

File gửi kèm:
in Quay trở lại