Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
1639

FE_View_Detail

15/05/2013 | 08:49

 Ngày 7/5, UBND Thành phố đã có Công văn số 3184/UBND-VX về việc thực hiện Kế hoạch số 87/KH/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc hơn nữa những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, đồng thời thực hiện tốt nội dung chuyên đề năm 2013 gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính – 2013, Thành phố yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc 8 nội dung nêu trong Chỉ thị số 03-CT/TU của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20-KH/TU.

Một số nội dung cần tập trung triển khai trong năm 2013 như sau:

1. Tổ chức học tập, quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề năm 2013.

2. Tổ chức sinh hoạt chi bộ, đoàn thể cơ quan theo chuyên đề năm 2013. Mỗi quý tổ chức sinh hoạt một kỳ, chú trọng vào các nội dung:
Kỳ sinh hoạt thứ nhất: Học tập và thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phong cách quần chúng trong tư tưởng HCM.
Kỳ sinh hoạt thứ hai: Học tập và thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phong cách dân chủ trong tư tưởng HCM.
Kỳ sinh hoạt thứ ba: Học tập và thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phong cách nêu gương trong tư tưởng HCM.

Kỳ sinh hoạt thứ tư: Đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo.

3. Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong nhân dân đối với các ngành, địa phương, đơn vị.

4. Tiếp tục tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện và chỉ đạo thực hiện những chuẩn mực đạo đức.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức biểu dương khen thưởng, kiểm tra, giám sát kết quả tổ chức thực hiện của Thành ủy và các cấp trực thuộc....

Riêng đối với công tác tuyên truyền, Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông trên địa bàn tiếp tục mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thường xuyên hơn, đậm nét hơn; gắn “xây” với chống”, chủ động phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu; cập nhật thông tin, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình.../.

hanoi.gov.vn

in Quay trở lại