Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
4941

FE_View_HomeArrticle

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật đến 2016

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá


01/01/2007

USD

16101


01/07/2007

USD

16132


01/01/2008

USD

16112


01/07/2008

USD

16517


01/01/2009

USD

16975


01/07/2009

EUR

23926


01/07/2009

USD

16954


04/01/2010

EUR

25774


04/01/2010

USD

17941


01/07/2010

EUR

22562


01/07/2010

USD

18544


04/01/2011

EUR

25187


04/01/2011

USD

18932


01/07/2011

EUR

29816


01/07/2011

USD

20618


01/01/2012

EUR

26955


01/01/2012

USD

20828


01/07/2012

USD

20828


02/07/2012

EUR

26197


02/01/2013

EUR

27580


02/01/2013

USD

20828


01/07/2013

EUR

27446


01/07/2013

USD

21036


02/01/2014

EUR

28973


02/01/2014

USD

21036


01/07/2014

EUR

29011


01/07/2014

USD

21246


01/01/2015

EUR

25837


01/01/2015

USD

21246


01/07/2015

EUR

24250


01/07/2015
USD

21673


02/01/2016
USD

21890


02/01/2016
EUR
 23908

 01/07/2016
USD
21865

01/07/2016
EUR
24191

03/01/2017
USD

22158


03/01/2017
EUR
23197

Thăm dò ý kiến
Mức độ hài lòng của ông/bà về thái độ phục vụ của công chức, viên chức tại cơ quan BHXH
Mã xác nhận
8768
Thăm dò ý kiến
Mức độ hài lòng của ông/bà về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
Mã xác nhận
6511