Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
6109

TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

1. Bước 1:

- Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng mới được giải quyết hoặc từ tỉnh khác chuyển đến có nhu cầu lĩnh tiền qua thẻ ATM hoặc chuyển từ lĩnh tiền bằng tiền mặt sang lĩnh tiền bằng thẻ ATM được tự lựa chọn Ngân hàng Thương mại của Việt Nam trong địa bàn cơ quan BHXH quản lý, có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ để tự mở tài khoản thẻ ATM và đăng ký số hiệu tài khoản, tên ngân hàng mở tài khoản ATM với cơ quan BHXH. Chi phí phát hành thẻ ATM, lệ phí chuyển tiền vào tài khoản thẻ ATM của người hưởng do cơ quan BHXH thanh toán; chi phí duy trì tài khoản hàng năm theo quy định của Ngân hàng Thương mại do người hưởng tự thanh toán.

- Sau khi mở tài khoản ATM, người hưởng nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM của ngân hàng cho BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện để thanh toán và nộp giấy đề nghị được lĩnh chế độ BHXH hàng tháng theo phương thức chuyển khoản qua ATM theo Mẫu Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu 18-CBH). Nếu đã có thẻ ATM bất kỳ và không có yêu cầu thanh toán phí phát hành thẻ ATM thì không cần phải nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM của ngân hàng cho BHXH tỉnh hoặc BHXH cấp huyện.

- Trường hợp người hưởng cùng hộ gia đình có nguyện vọng chuyển tiền vào cùng một tài khoản mở tại ngân hàng thì mỗi người hưởng phải tự nguyện đăng ký ghi rõ tên, số hiệu tài khoản theo Mẫu quy định (Mẫu số 18-CBH).

- Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang lĩnh theo phương thức chuyển khoản qua thẻ ATM nay muốn chuyển sang phương thức lĩnh bằng tiền mặt thì lập Mẫu Thông báo thay đổi thông tin người hưởng ( Mẫu 18-CBH)

2. Bước 2:

- BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ, báo cho BHXH tỉnh để chuyển đổi phương thức lĩnh tiền của người hưởng (từ tài khoản thẻ ATM sang lĩnh bằng tiền mặt hoặc ngược lại)

- BHXH tỉnh thực hiện chuyển đổi phương thức lĩnh tiền cho người hưởng trên danh sách chi trả, chuyển BHXH cấp huyện thực hiện chi trả.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu 18-CBH)

- Chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản thẻ ATM.

2. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
Thời hạn giải quyết Nếu người hưởng nộp Giấy đề nghị trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Thẻ ATM (Trường hợp lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM) 

- Danh sách chi trả (Trường hợp lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng thẻ ATM chuyển sang lĩnh bằng tiền mặt)

Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

- Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam Ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.