Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
5448

TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Cơ sở KCB

  Hằng tháng, cơ sở KCB gửi hồ sơ đề nghị thanh toán kèm theo cơ sở dữ liệu thống kê chi phí KCB BHYT cho cơ quan BHXH.

 

2. Bước 2: Cơ quan BHXH

  Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán của cơ sở KCB: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán, cơ quan BHXH xem xét và thông báo kết quả giám định chi phí KCB BHYT cho cơ sở KCB. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả giám định chi phí KCB BHYT, cơ quan BHXH hoàn thành việc thanh toán với cơ sở KCB. 
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú  theo Mẫu số C79a-HD.

- Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú  theo Mẫu số C80a-HD đối với cơ sở KCB BHYT có điều trị nội trú.

- Thống kê tổng hợp vật tư y tế thanh toán bảo hiểm y tế theo mẫu 19/BHYT

- Thống kê tổng hợp thuốc thanh toán bảo hiểm y tế theo mẫu 20/BHYT

- Thống kê tổng hợp DVKT thanh toán bảo hiểm y tế theo mẫu 21/BHYT

2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ + File dữ liệu   
Thời hạn giải quyết Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán 
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú được duyệt theo mẫu C79b-HD theo quý

- Danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh nội trú được duyệt theo mẫu C80b-HD theo quý

- Thống báo tổng hợp kinh phí KCB và chi phí phát sinh ngoài cơ sở KCB  quý theo mẫu số C81-HD

- Biên bản thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT  quý theo mẫu C82-HD

Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014.

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế-Tài chính về hướng dẫn thực hiệnBHYT

- Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành quy định về tổ chức thực hiện trong khám bệnh, chữa bênh. bảo hiểm y tế