Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
3645

TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Cơ sở KCB

   Lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH đề nghị thanh toán theo chế độ KCB BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật mới triển khai thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục và giá (các DVKT này chưa có tên trong Danh mục DVKT trong thành phần hồ sơ ký hợp đồng).

 2. Bước 2: Cơ quan BHXH

- Tiếp nhận hồ sơ của cơ sở KCB, kiểm tra đối chiếu danh mục và giá với các quy định hiện hành.

- Trường hợp phê duyệt danh mục và mức giá đúng quy định hiện hành: thống nhất với cơ sở KCB ký phụ lục bổ sung hợp đồng về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh theo chế độ BHYT.

- Trường hợp phê duyệt danh mục hoặc mức giá không đúng quy định hiện hành: có văn bản trả lời cơ sở KCB về việc không thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh theo chế độ BHYT.

Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị thanh toán các DVKT mới phát sinh của cơ sở KCB.

- Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền cho phép cơ sở KCB được triển khai thực hiện các DVKT mới phát sinh.

- Quyết định phê duyệt giá thu một phần viện phí của cấp có thẩm quyền đối với các DVKT mới phát sinh tại cơ sở KCB (đối với cơ sở KCB công lập) hoặc quyết định phê duyệt giá thu DVKT của Giám đốc cơ sở KCB (đối với cơ sở KCB ngoài công lập).

- Bản thuyết minh cơ cấu giá của từng dịch vụ kỹ thuật đối với các DVKT chưa có tên và khung giá trong các quy định hiện hành.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Phụ lục bổ sung hợp đồng về việc thanh toán theo chế độ BHYT hoặc văn bản trả lời không thanh toán theo chế độ BHYT.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014.
- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính về hướng dẫn thực hiện BHYT.
- Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
- Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc Ban hành quy định về tổ chức thực hiện trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
- Thông tư số 43/2003/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.
- Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính về quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc.