Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
2813

TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình cận nghèo
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

1. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho BHXH cấp huyện

Bước 1: Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

Bước 2: Cơ quan BHXH cấp huyện

- Bộ phận một cửa: Hướng dẫn người tham gia BHYT lập hồ sơ, đối chiếu với Danh sách hộ gia đình cận nghèo được ngân sách hỗ trợ mức đóng BHXH do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn người tham gia nộp tiền cho bộ phận kế hoạch tài chính, viết giấy hẹn; chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho bộ phận Thu.

- Bộ phận Thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nhập thông tin vào chương trình quản lý thu, ký duyệt vào danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) sau đó chuyển hồ sơ cho bộ phận KHTC để thu tiền.

- Bộ phận KHTC đối chiếu hồ sơ, dữ liệu, thu tiền, cấp Phiếu thu; chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ, thẻ.

- Bộ phận Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in thẻ BHYT theo quy định. Chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.

2. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho đại lý thu

Bước 1: Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây cho đại lý thu.

Bước 2: Đại lý thu

- Hướng dẫn người tham gia BHYT kê khai Tờ khai (Mẫu A03-TS); đối chiếu với danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ mức đóng BHYT do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Lập danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS), thu tiền đóng BHYT của người tham gia, cấp biên lai thu tiền cho người tham gia theo Mẫu quy định.

- Đại lý thu nộp hồ sơ, số tiền đã thu  kèm biên lai cho cơ quan BHXH trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền của người tham gia.

Bước 3: Cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ của người tham gia BHYT đóng thông qua đại lý thu; đối chiếu với danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách hỗ trợ mức đóng BHYT. Kiểm đếm thành phần và số lượng nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn hướng dẫn đại lý nộp tiền cho bộ phận Kế hoạch tài chính. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho bộ phận Thu theo quy định.

- Bộ phận Thu: kiểm tra lại hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nhập thông tin vào chương trình quản lý thu, ký duyệt vào danh sách người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS), chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ thẻ.

- Bộ phận KHTC: kiểm tra hồ sơ, dữ liệu điện tử; thu tiền; cấp Phiếu thu cho đại lý thu.

- Bộ phận Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa chuyển cho đại lý thu.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc đại lý thu
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- 02 bản danh sách đối tượng tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

- Danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ mức đóng BHYT do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Cá nhân hoặc tổ chức
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thẻ BHYT
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.