STTTên thủ tụcMã thủ tục
1 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện; người tham gia BHYT theo hộ gia đình được NSNN hỗ trợ, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng: Mã số 112/HNO 112/HNO
2 Quy trình tăng, giảm LĐ, điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN hằng tháng 102/HNO
3 Quy trình hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN,BHTNLĐ-BNN: Mã số 104/HNO 104/HN0
4 Quy trình truy thu BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN: Mã số 103/HNO 103/HNO
5 Quy trình giải quyết hồ sơ chỉ tham gia BHXH bắt buộc: Mã số 106/HNO 106/HNO
6 Quy trình Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 QĐ 595: Mã số 107/HNO 107/HNO
7 Quy trình hoàn trả tiền đóng của đối tượngchỉ tham gia BHYT: Mã số 108/HNO 108/HNO
8 Quy trình tham gia BHYT với đối tượng chỉ tham gia BHYT: Mã số 109/HNO 109/HNO
9 Quy trình Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: Mã số 110/HNO 110/HNO
10 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện: Mã số 111/HNO 111/HNO
11 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT: Mã số 113/HNO 113/HNO
12 Quy trình điều chỉnh giảm hồ sơ thu do báo giảm chậm, đóng trùng: Mã số 105/HNO 105/HNO
13 Đăng ký mới đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ nơi khác đến: Mã số 101/HNO. 101/HNO.
1
Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện; người tham gia BHYT theo hộ gia đình được NSNN hỗ trợ, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng: Mã số 112/HNO
112/HNO
2
Quy trình tăng, giảm LĐ, điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN hằng tháng
102/HNO
3
Quy trình hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN,BHTNLĐ-BNN: Mã số 104/HNO
104/HN0
4
Quy trình truy thu BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN: Mã số 103/HNO
103/HNO
5
Quy trình giải quyết hồ sơ chỉ tham gia BHXH bắt buộc: Mã số 106/HNO
106/HNO
6
Quy trình Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 QĐ 595: Mã số 107/HNO
107/HNO
7
Quy trình hoàn trả tiền đóng của đối tượngchỉ tham gia BHYT: Mã số 108/HNO
108/HNO
8
Quy trình tham gia BHYT với đối tượng chỉ tham gia BHYT: Mã số 109/HNO
109/HNO
9
Quy trình Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: Mã số 110/HNO
110/HNO
10
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện: Mã số 111/HNO
111/HNO
11
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT: Mã số 113/HNO
113/HNO
12
Quy trình điều chỉnh giảm hồ sơ thu do báo giảm chậm, đóng trùng: Mã số 105/HNO
105/HNO
13
Đăng ký mới đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ nơi khác đến: Mã số 101/HNO.
101/HNO.