STTTên thủ tụcMã thủ tục
1 Cấp tờ rời bảo lưu thời gian tham gia BHTN: Mã số 317/HNO 317/HNO
2 Hồ sơ truy lĩnh và thay đổi phương thức nhận chế độ BHXH: Mã số 316/HNO. 316/HNO.
3 Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp tử tuất: Mã số 309/HNO 309/HNO
4 Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe: Mã số 301/HNO 301/HNO
5 Giải quyết hưởng chế độ BHXH 01 lần: Mã số 302/HNO. 302/HNO.
6 Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Mã số 303/HNO 303/HNO
7 Giải quyết TNLĐ, BNN tái phát, tổng hợp và cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình: Mã số 304/HNO 304/HNO
8 Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí: Mã số 305/HNO 305/HNO
9 Quy trình nghiệp vụ liên thông báo giảm lao động, chốt sổ giải quyết chế độ hưu trí: Mã số 306/HNO 306/HNO
10 Quy trình nghiệp vụ thay đổi nội dung trên sổ BHXH để giải quyết chế độ hưu trí: Mã số 307/HNO. 307/HNO.
11 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu và trợ cấp BHXH: Mã số 308/HNO 308/HNO
12 Quy trình nghiệp vụ báo giảm lao động, chốt sổ giải quyết chế độ trợ cấp tử tuất: Mã số 310/HNO 310/HNO
13 Hồ sơ giải quyết di chuyển đi, chuyển đến: Mã số 311/HNO. 311/HNO.
14 Hồ sơ hưởng chế độ BHXH theo QĐ 613/QĐ-TTg: Mã số 312/HNO. 312/HNO.
15 Hồ sơ hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo QĐ số 52/2013/QĐ-TTg: Mã số 313/HNO. 313/HNO.
1
Cấp tờ rời bảo lưu thời gian tham gia BHTN: Mã số 317/HNO
317/HNO
2
Hồ sơ truy lĩnh và thay đổi phương thức nhận chế độ BHXH: Mã số 316/HNO.
316/HNO.
3
Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp tử tuất: Mã số 309/HNO
309/HNO
4
Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe: Mã số 301/HNO
301/HNO
5
Giải quyết hưởng chế độ BHXH 01 lần: Mã số 302/HNO.
302/HNO.
6
Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Mã số 303/HNO
303/HNO
7
Giải quyết TNLĐ, BNN tái phát, tổng hợp và cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình: Mã số 304/HNO
304/HNO
8
Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí: Mã số 305/HNO
305/HNO
9
Quy trình nghiệp vụ liên thông báo giảm lao động, chốt sổ giải quyết chế độ hưu trí: Mã số 306/HNO
306/HNO
10
Quy trình nghiệp vụ thay đổi nội dung trên sổ BHXH để giải quyết chế độ hưu trí: Mã số 307/HNO.
307/HNO.
11
Giải quyết hưởng tiếp lương hưu và trợ cấp BHXH: Mã số 308/HNO
308/HNO
12
Quy trình nghiệp vụ báo giảm lao động, chốt sổ giải quyết chế độ trợ cấp tử tuất: Mã số 310/HNO
310/HNO
13
Hồ sơ giải quyết di chuyển đi, chuyển đến: Mã số 311/HNO.
311/HNO.
14
Hồ sơ hưởng chế độ BHXH theo QĐ 613/QĐ-TTg: Mã số 312/HNO.
312/HNO.
15
Hồ sơ hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo QĐ số 52/2013/QĐ-TTg: Mã số 313/HNO.
313/HNO.