1
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.
607,612
2
Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài) - Mã thủ tục 605
605
3
Đơn vị đăng ký tham gia lần đầu, di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến- Mã thủ tục 604
604
4
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT - Mã thủ tục 603
603
5
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH - Mã thủ tục 602
602
6
Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
600
7
2. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH - Mã thủ tục 602
602
8
3. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT - Mã thủ tục 603
603
9
4. Đơn vị đăng ký tham gia lần đầu, di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến- Mã thủ tục 604
604
10
5. Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài) - Mã thủ tục 605
605
11
6. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.
607, 612