CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục 2. Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT (BHXH Thành phố): Mã số 502/HNO
Lĩnh vực Lĩnh vực thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT
Nội dung chi tiết

- Mục đích: Tương tự Điểm 1 (mã số 501/HNO).

- Thành phần hồ sơ: Tương tự Điểm 2, Mục I (mã số 501/HNO).

- Số lượng hồ sơ: 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.

Thủ tục liên quan