CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.
Lĩnh vực Giao dịch hồ sơ điện tử
Nội dung chi tiết

- BHXH nơi đang quản lý thu (hoặc nơi quản lý lao động cuối cùng đối với các trường hợp đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH, BHTN) thực hiện cấp lại sổ BHXH cho người lao động.

- Người lao động kê khai đầy đủ thông tin cá nhân; mã số BHXH đã được cấp vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS). Trường hợp trên cơ sở dữ liệu tại phần mềm Quản lý thu, sổ thẻ (viết tắt là TST) của cơ quan BHXH chưa có đủ quá trình của người lao động thì khi lập mẫu TK1-TS, tại mục 14 phải kê khai chi tiết quá trình tham gia BHXH, BHTN của người lao động bao gồm: Thời gian, mức lương đóng BHXH, đơn vị làm việc, nơi đơn vị đóng BHXH để cơ quan BHXH nơi cấp lại sổ BHXH có căn cứ tra cứu, xác minh thời gian đóng BHXH của người lao động.

6.1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng – Mã thủ tục 607

Đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ quan quản lý đối tượng (gọi chung là đơn vị):

- Trường hợp khi có phát sinh đơn vị lập Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS), mẫu TK1-TS (có ký số của đơn vị), (trường hợp chưa được đồng bộ mã số BHXH kèm theo “phụ lục: Thành viên hộ gia đình”; trường hợp cấp lại sổ BHXH do hỏng: đơn vị gửi bản chụp hoặc bản Scan sổ BHXH hỏng cùng mẫu TK1-TS cho cơ quan BHXH để làm căn cứ cấp lại sổ BHXH).

- Ký điện tử trên hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 5, tiết 1.5, điểm 1, khoản II, phần II Quyết định 929/QĐ-BHXH đến cơ quan BHXH thông qua phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN.

6.2. Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất – Mã thủ tục 612

Đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ quan quản lý đối tượng (gọi chung là đơn vị):

- Trường hợp khi có phát sinh đơn vị lập Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS), mẫu TK1-TS (có ký số của đơn vị)

- Ký điện tử trên hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 5, tiết 1.5, điểm 1, khoản II, phần II Quyết định 929/QĐ-BHXH đến cơ quan BHXH thông qua phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN.

Thủ tục liên quan