CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Cấp lại sổ BHXH (tờ bìa, tờ rời): Mã số 201/HNO.
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Nội dung chi tiết

1.1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ: (tờ bìa, tờ rời sổ BHXH).

- Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ (Không phải xác minh; không thay đổi thông tin): Mã số 20101/HNO

- Cấp lại sổ BHXH do mất (Phải xác minh): Mã số 20102/HNO

- Thời hạn giải quyết: + 10 ngày đối với mã 20101/HNO

                                    + 40 ngày đối với mã 20102/HNO

- Thành phần hồ sơ:

a) Người tham gia

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

-Sổ BHXH (trường hợp rách hỏng, gộp sổ).

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Lưu ý: - Trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, nếu người lao động đóng BHXH ở nhiều đơn vị khác nhau, hướng dẫn người lao động kê khai rõ thời gian đóng ở từng đơn vị địa chỉ nơi đơn vị đó đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN.

        - Trường hợp hồ sơ gộp sổ phải kiểm tra các sổ BHXH đề nghị gộp phải trùng khớp hoàn toàn những thông tin về nhân thân như: họ tên, ngày tháng năm sinh, CMTND, nơi cấp, ngày cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.

* Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ (Không phải xác minh; không thay đổi thông tin): Mã số 20101/HNO

1.2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch: Mã số 20103/HNO

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày.

- Thành phần hồ sơ:

a) Người tham gia

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Sổ BHXH

- Hồ sơ kèm theo (Mục 4 Phụ lục 01) bao gồm:

+ Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.

+ Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

- Số lượng hồ sơ: 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó Phòng/Tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.

Thủ tục liên quan