CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài) - Mã thủ tục 605
Lĩnh vực Giao dịch hồ sơ điện tử
Nội dung chi tiết

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mẫu D02-TS).

+ Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS): đối với đơn vị có thay đổi thông tin (thay đổi pháp nhân; giải thể, phá sản, sáp nhập; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; thay đổi phương thức đóng...)

+ Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS): đối với trường hợp có truy thu hoặc thay đổi thông tin trên sổ BHXH.

- Bản Scan HĐLĐ có thời hạn ở nước ngoài hoặc văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận LĐ theo hợp đồng có chữ ký số của đơn vị.

- Nội dung truy thu: thực hiện theo điểm 1.2 khoản 1 Điều 38 Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Thủ tục liên quan