CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT - Mã thủ tục 603
Lĩnh vực Giao dịch hồ sơ điện tử
Nội dung chi tiết

Cơ quan quản lý đối tượng (gọi chung là đơn vị):

Khi có phát sinh, đơn vị lập gửi hồ sơ điện tử trên phần mềm kê khai hoặc kê khai trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

- Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể".

- Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của BHXH Việt Nam và bổ sung Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Thủ tục liên quan