CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Đơn vị đăng ký tham gia lần đầu, di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến- Mã thủ tục 604
Lĩnh vực Giao dịch hồ sơ điện tử
Nội dung chi tiết

Đơn vị sử dụng lao động:

Khi có phát sinh, đơn vị lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS).

Gửi cơ quan BHXH tại địa bàn hoạt động của đơn vị thông qua phần mềm GDĐT với cơ quan BHXH.

Thủ tục liên quan